Semalt semantik SEO-nyň nämedigini düşündirýärGoogle we beýleki gözleg motorlary köp adamyň dürli mowzuklary öwrenmek üçin ulanýan salgylanmalarydyr.

Hakykatdanam, bu gözleg motorlarynyň ulanyjylary gözleg işlerini ýerine ýetirmek üçin dogry açar sözleri ulanmasa-da, ýalňyşlyk goýberseler-de, entek gözleýän zady barada anyk düşünje bolmasa-da, bu gözleg motorlary gözleýän zadyny anyk tapmaga kömek ediň.

Şeýle bolanda, web sahypasynyň eýesi hökmünde girýänleriňiziň gözleglerine manyly jogap berip biler ýaly, sahypaňyz üçin semantik SEO etmeli. Şeýlelik bilen, Google ýa-da beýleki gözleg motorlary, açar sözleriňiz bilen baglanyşykly her gözleg düwmesi üçin sahypalaryňyzy birinji sahypasynda görkezer.

Şeýlelik bilen, botlar üçin däl-de, adamlar üçin SEO nädip döredip bilersiňiz? Semantik SEO bilen ýolda bolmak üçin bu giňişleýin gollanmany ýerine ýetiriň. Mundan başga-da, gysga wagtyň içinde üstünlikli SEO üçin, Semalt iň gowulary bilen size doly hyzmat hödürleýär DSD guraly.

Semantiki gözleg motory optimizasiýasy näme?Semantik SEO, web ulanyjylary üçin baha döredýän degişli mazmuny üpjün etmek prosesi. "Semantik" sözüniň görkezişi ýaly mazmunyň manysy bolmaly.

Başga bir tarapdan, on ýyl mundan ozal, 2000-nji ýyllarda diňe bir topar ýokary ygtyýarly baglanyşyk we açar sözlerden doly uzyn tekst bar bolsa, gözleg netijeleriniň başynda bir web sahypasy peýda bolup biler. Şol döwürde gözleg motorlaryny dolandyrmak gaty aňsatdy we ulanyjylar üçin köp gözleg netijelerine sebäp boldy.

Google Hummingbird & RankBrain: "adam" täzelenmeleriAçar sözleri doldurmak, gereksiz baglanyşyklar we gözleg algoritmini dolandyrmagyň beýleki görnüşleri ulanyjylar we Google-yň özi üçin gaty kyn mesele. Bu usullar has az saýtlary (ulanyjylaryň hakykatdanam gözleýän zadyny üpjün etmeýän sahypalar) sylaglady.

Şeýle bolansoň, Google bu meseläni çözmeli birnäçe täzelenmäni hödürledi.

Birinjisi, 2012-nji ýylyň Bilim grafigi. Bu, Google mazmunyna internetdäki maglumatlaryň arasyndaky baglanyşyklara we baglanyşyklara esaslanyp baha berýän akylly model.

2013-nji ýylda Google Hummingbird-i hödürledi. Bu algoritmiň semantik diýlip atlandyrylýan ilkinji täzelenmesi boldy. Gündelik tebigy dile, kontekste we gözlegiň manysyna has köp üns beripdir. Ondan soň 2015-nji ýylda “RankBrain” bardy.

Bu ýerde, semantik SEO, algoritmiň gözleg netijelerinde haýsy sahypalaryň iň ýokary orny eýeleýändigini saýlamagynyň Google-yň 200+ faktorynyň resmi bölegine öwrüldi.

Bu näme üçin möhüm?

Google gözleg niýetine laýyk gelýän mazmuny ileri tutýar. Şonuň üçin SEO-da gowy işlemek isleseňiz, gymmatly mazmuny ýa-da peýdaly hyzmaty nädip öndürmelidigini bilmelisiňiz.

Mundan başga-da, Google-yň netijelerine girmek mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin hünärmen hökmünde işlemeli. Diýmek, mazmunyňyzy ýazmazdan ozal adamlaryň web sahypaňyzy nähili ulanýandyklary ýa-da tapýandyklary barada has köp pikirlenmeli. Indi bir enjamy ýa-da Google-yň robotlaryny kanagatlandyrmak däl-de, eýsem adam nukdaýnazaryndan pikirlenmek hakda.

Mazmuny we görnüşi barada, mazmunyňyzy nädip hödürländigiňiz hakda. Şeýlelik bilen, tehniki taýdan aýdanyňda, sahypaňyzyň dogry düzülendigine we oňat ulanyjy tejribesini hödürleýändigine göz ýetirmeli. Mazmuny we görnüşi boýunça islenýän zat aýratyn gözleglere köp baglydyr.

Google-yň bu täze iş usulyny sazlamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, hödürlenýän hünär hyzmatlaryna ýüz tutuň Semalt. Hakykatdanam, iň gowusy üçin sag bol DSD SEO guraly, gözleg motorlarynda iň oňat ýerlere ýetip bilersiňiz.

Semantiki salgylanma üçin 4 maslahat

Ine, semantik SEO-ny web sahypaňyza ýa-da mazmunyňyza birleşdirmäge kömek edýän dört maslahat.

Gözlegiň niýetini tapyň.

Gözleg niýeti, adamlaryň Google-da bir zat gözlemeginiň sebäbi. Şonuň üçin mazmun döretmek islän wagtyňyzda däl-de, açar sözüňizi derňemek üçin açar sözleri saýlanyňyzda-da iň möhüm düşünjeleriň biridir.

Hakykatdanam, gözleg niýetini takmynan dört kategoriýa bölmek bolar:

1. Geleşik gözlegleri satyn almak we satmak barada

Google hatda açar söz däl gözleglere göni hereket bilen gowy düşünýär. Google-a "tomus köýnegi" ýazsaňyz, esasan aýal eşiklerini satyn alyp boljak onlaýn dükanlara ugrukdyrylarsyňyz. Sebäbi bu gözleg bilen meşgullanýanlaryň köpüsi, mysal üçin tomus köýneginiň taryhyny däl-de, tomus köýneklerini satyn almak bilen gyzyklanýar.

Şeýle-de bolsa, belli bir eşikleriň ýa-da egin-eşikleriň kesilmeginiň aňyrsynda maddy saýlawlar, medeni we taryhy manylar barada birnäçe gözleg geçiren bolsaňyz; algoritm käwagt gyzyklanmany okap biler we şeýlelik bilen tomus köýnekleri barada maglumat gözlemegi teklip edip biler.

Başga bir tarapdan, maglumat gözlegleri bilim hakda. Köplenç soraglara jogap almak hakda. Bu ýerde, köplenç açar sözüň mowzugy hakda bir zady düşündirýän ädimme-ädim gollanmalary, makalalary we beýleki mazmuny görersiňiz.

Şondan soň maglumat gözlegleri täjirçilik taýdan ulanylyp bilner.

Netijede, täjirçilik düşündiriş amal we maglumat gözlegleriniň arasyndaky gibriddir. Bu köplenç önümi, hyzmaty ýa-da tejribe satyn almalydygyny bilýän, ýöne haýsy prowaýderiň iň gowudygyny bilmeýän ulanyjylara degişlidir.

2. Diňe açar sözler däl-de, mowzuklar boýunça pikir ediň

Semantik SEO, diňe açar sözler hakda däl-de, mowzuklar hakda pikirlenmegiň zerur däldigini aňladýar.

Munuň sebäbi, açar sözüňiz şol bir gözleg niýeti bilen baglanyşykly ähli gözleglere hökman goşulmaýar. Diýmek, saýlan açar sözüňiz üçin mazmun öndürmek barada aýdylanda, hakykatdanam nämedigi hakda pikirlenmeli.

Häzirki wagtda köp sahypa açar sözlerde gowy ýerleşdirilip bilner, başgaça sahypanyň adynda hiç haçan görünmeýär. Munuň sebäbi, Google hakykatdanam şol bir zat diýip hasaplaýar.

Şonuň üçin mowzuklar hakda pikirlenmek, ulanyjylaryňyzyň gözleýän zatlaryna takyklyk bilen sahypaňyzy doldurmagy aňsatlaşdyrýar.

Mundan başga-da, sahypaňyzy umumy mowzuk sahypasynyň aşagyndaky birnäçe subtopikanyň synyny aňsat we düşnükli görnüşde döredip bilersiňiz. Bu çemeleşme, has çuňňur we peýdaly mazmuna eltýär, netijede ulanyjy üçin amatly.

3. Aýratyn boluň

Bu maslahat esasan maksatly diňleýjilere baglydyr. Semantik SEO etmek isleýän bolsaňyz, muny hemişe ýatda saklamalysyňyz: söz saýlamagyňyzda takyk boluň we tekstiňizi okamagyň aňsatdygyna göz ýetiriň.

Sebäbi Google gözlegleriniň köpüsi gündelik dilde ýa-da belli bir zat gözleýänligi üçin maşyn ýaly pikirlenmäge synanyşýan adamlar tarapyndan amala aşyrylýar.

Şeýle-de bolsa, Google-yň algoritmi has akylly bolansoň, bu soňky gözlegler gitdigiçe ýitip barýar.

Contentöne mazmunyňyzy döretmek barada aýdylanda bolsa, maksatly diňleýjiňiz ýaly sözleri ulanmagyňyz möhümdir. Mysal üçin, hünärmen çapyksuwarlara ýazýan bolsaňyz, "at bökmek tertibinde atyňyzy dolandyrmak üçin ulanýan zatlaryňyz" däl-de, "dok" hakda gürleşmegiňiz möhümdir. Şeýle etmek bilen, algoritm siziň aýdýanlaryňyza gowy düşüner, sebäbi has gowy semantik düşünişer.

Başga bir tarapdan, okyja özüňizi dogry düzmeýändigiňize hem baha berip biler. Hakykatdanam, okyjylaryňyz mowzuk hakda bir zat bilýän bolsalar, terminleri dogry ulanmaýandygyňyzdan bizar bolup bilerler. Bu olaryň sahypadan çykmagyna sebäp bolup biler we şeýlelik bilen böküş derejäňizi ýokarlandyrar.

4. Mazmunyňyzy semantik pileňize goşuňSemantik pile, sahypaňyzyň arhitekturasyna esaslanýan düşünje bolup, salgylanmalar üçin güýçli we degişli agaç gurluşyny hödürleýär.

Hakykatdanam, semantik pili esasy goşmaça mowzuklary, ýagny esasy mazmunyňyzyň daşyndan aýlanýan esasy semantik düşünjeleri çykarjak emeli nerw ulgamyndan durýar.

Maksat, ulanyjynyň islegine laýyk gelýän beýleki mazmuny teklip edip, esasy sahypany goldamakdyr. Semantik pile size Treemap görnüşinde teklip ediler; esasy soragyňyza aýlanýan mowzuklaryň/mowzuklaryň/soraglaryň bir toparyny teklip eder. Bu täze mazmun, Google-yň gözüniň alnynda has amatly we has kanuny etmek bilen ýüzlenýän mowzugyňyza goldaw berer.

Mundan başga-da, semantik pile ýaly, SEO-da tematiki toparyň düşünjesini goşmak bilen mazmun gurluşynyň beýleki usullary bar. Hakykatdanam, Tematiki Klasteriň optimizasiýa strategiýasy esasy sözlere däl-de, mowzuklara esaslanýar, sebäbi mowzuk mazmunyň merkezinde durýar.

Esasan, bu tematiki klaster usuly web redaktorlaryna web sahypasyna girýänler tarapyndan maglumat gözlemek üçin has laýyklaşdyrylan mazmuny döretmek, guramak we mahabatlandyrmak üçin degişli we täsirli strategiýany hödürleýär. Sütün sahypalaryny birleşdirip, tematiki topar, mowzugyň ähli taraplaryny özbaşdak segmentlere bölüp öwrenýän merkezleşdirilen mazmun bankyny döretmäge mümkinçilik berer.

Netije

Semantiki salgylanma, girýänleriňiziň gözleglerine möhüm jogap berip biler ýaly, web sahypaňyzyň optimizasiýasyny aňladýar. Semantiki SEO etmek bilen, sahypaňyzy diňe gözleg motory däl-de, gözlegçiniň adam zerurlyklary üçin optimallaşdyrýandygyňyzy aňladýar.

Mundan başga-da, semantik SEO gündelik dile we açar sözlerden daşgary pikirlenmäge esaslanýar. Google Hummingbird (2013) we RankBrain (2015) täzelenmelerinden soň bu mümkin boldy.

Şeýlelik bilen, sahypaňyzda gowy semantik SEO etmek we şeýlelik bilen sahypaňyza köp traffik döretmek üçin bu mazmunda görkezilen maslahatlara eýeriň.

Mundan başga-da SEO şahsy maglumat paneli bazaryň hakykatlaryna ajaýyp uýgunlaşdyrylan we size iň möhümi: Google-daky ýerleşişiňizi gowulaşdyrmak üçin döredilen gural. Bu gural bilen sahypaňyz hiç wagt gözleg motorlarynyň birinji sahypasyna girer.

send email